Všeobecné obchodné podmienky obchodu famodo.sk

 

1.     Úvodné ustanovenia

 

1.1. LE&JA F, s.r.o., V.Šípoša 4416/1, 03601 Martin,  IČO: 51314738, DIČ: 2120668770, (neplatca DPH) vo vzťahu k svojím zákazníkom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi LE&JA F, s.r.o. („Predávajúcim“) a („Kupujúcimi“), ako jej zákazníkmi, týkajúce sa nákupu a predaja tovaru. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvného vzťahu medzi LE&JA F, s.r.o. a zákazníkom a sú zverejnené  v elektronickej forme na internetovej stránke www.famodo.sk/obchodne-podmienky.html. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov právneho záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon, medzinárodné zmluvy, dohody a zvyklosti a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy/objednávky.

 

2.     Definícia základných pojmov

 

2.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky rozlišujú nasledovné základné pojmy:

- "Predávajúci"- je osoba, ktorá prostredníctvom svojho internetového obchodu, ďalej len "eshopu" ponúka na predaj tovar druhej osobe, ďalej len "Kupujúci", a tento predaj sa realizuje prostredníctvom kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

- "Kupujúci"- je každý návštevník eshopu, ktorý prostredníctvom eshopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Zb. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania, či povolania.

- "Zmluvné strany"- je spoločné pomenovanie Predávajúceho a Kupujúceho.

- "Eshop"- je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov.

- "Tovar"- sú všetky produkty zverejnené na stránkach eshopu.

- "Objednávka"- vzniká potvrdením procesu objednávania v eshope výberom  tovarov Kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

2.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú priebeh obchodu, ktorý prebieha medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý začína v okamihu odoslania záväznej Objednávky a končí okamihom zaplatenia za tovar a jeho prevzatím.

2.3. Odoslaním záväznej objednávky vzniká medzi Predávajúcim a Kupujúcim ďalej len "Zmluvné strany" záväzkovo-právny vzťah, ktorý sa spravuje platným právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Z.č. 40/1964 Zb., Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Zb.

3. Spôsob predaja tovaru

3.1. Kupujúci si vyberie tovar z ponuky tovarov v eshope Predávajúceho.

3.2. Kupujúci v prípade záujmu o kúpu tovaru vyplní záväznú Objednávku, čiže objednávkový formulár, ktorý sa nachádza v eshope, a tým si tovar objedná. Predmetom objednávky je tovar vybraný kupujúcim z dostupnej ponuky obchodu. Kupujúci môže zadať objednávku s registráciou ako aj bez registrácie vlastného používateľského účtu (tzv. Nákup bez registrácie). Predaj v obchode (predávajúceho) je realizovaný výhradne pre fyzické osoby (nie pre SZČO či firmy).  

3.3. Objednanie tovaru vzniká následne po potvrdení záväznej Objednávky Predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v Objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so zaplatením plnej ceny objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.

3.5. Potvrdením Objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.6. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru pred prevzatím tovaru.

3.7. Všetky akcie uvedené na tejto web stránke platia do vypredania zásob.

3.8 Umiestenie ponúkaného tovaru predávajúcim na Webové stránky nie je návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ponukou) a preto všetka prezentácia tovaru umiestená na Webových stránkach je len informatívneho charakteru a má povahu výzvy na zasielanie ponuky. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadne tovaru objednaného Kupujúcim.

3.9 Predávajúci nie je povinný spracovať objednávku najmä v prípade, že:  (a) kupujúci uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo tieto údaje nedoplnil do 5 dní po tom, keď bol vyzvaný predávajúcim k oprave údajov,  (b) transakciu v systéme elektronických platieb 24-pay. a PayPal sa nepodarilo autorizovať.  (c) kupujúci dostane výzvu na dokončenie platby po 3 dňoch. Po uplynutí nasledujúcich 2 (pracovných) dní dochádza k stornovaniu objednávky.

3.10 V prípade, že sa tovar v čase do spracovania objednávky (odoslanie tovaru kupujúcemu) stane nedostupným, má predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť (objednávku zrušiť / stornovať) bez udania dôvodu. O zrušení objednávky predávajúci okamžite informuje kupujúceho e-mailom.  

3.11 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci, podnikateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním objednávky v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán4.1. Kupujúci je povinný:

-  prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu, v závislosti od dohodnutého spôsobu platby,

- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní,

- plne uznávať elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, pomocou emailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

4.2. Predávajúci je povinný:

- dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať Kupujúcemu všetky dokumenty prináležiace k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka,

- poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť pri výbere tovaru a pri samotnom nákupe tovaru a v prípade nespokojnosti Kupujúceho s tovarom vybaviť reklamáciu tovaru.

 

5. Platobné podmienky

 

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012, službou PayPal. Pri objednávka nad hodnotu 400 EUR bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra so spôsobom úhrady - platby prevodom na účet.

5.2. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

5.3. Všetky prebiehajúce akcie na tovar platia do vypredania zásob.

5.4. V prípade platby bezhotovostným bankovým prevodom bude objednávka vybavená až po pripísaní prostriedkov na účet Predávajúceho.

5.5. V prípade, že predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v čl. 3. bode 3.9. od prijatia objednávky, dochádza aicky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.  

5.6. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

5.7 Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

 

6. Dodacie podmienky

 

6.1. Termín odoslania tovaru, uvedený v rekapitulácii objednávky predstavuje predpokladaný termín pre odoslanie tovaru Predávajúcim - najdlhšie do 14 pracovných dní. Smerodatné informácie ohľadom termínu dodania tovaru budú kupujúcemu oznámené formou emailu alebo SMS správou. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na čiastkové dodanie objednaného tovaru, pričom kupujúci hradí len cenu dodania uvedenú v objednávke.

  

6.2. Tovar je dodávaný na adresu kupujúceho na území Slovenskej republiky, prípadne inej krajiny EU,  prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej len "Kuriér"). Ak kupujúci vykoná objednávku do 13:00 hod. v daný pracovný deň, predávajúci odošle objednaný tovar v lehote 48 hodín od prijatia objednávky (a od pripísania platby na bankový účet predávajúceho pri úhrade cez "24-pay", PayPal ak bola takýmto spôsobom platba kupujúcim zvolená). Pri tomto spôsobe platby môže predávajúci odložiť odoslanie tovaru kupujúcemu až do chvíle pripísania kúpnej sumy na bankový účet predávajúceho.  

6.3. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaniu v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane lebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

6.5. Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad v elektronickej podobe ako aj v printovej forme.

6.6. Tovar v hodnote nad 100 € (slovom: jednosto eur) v rámci jednej objednávky, je doručovaný na náklady predávajúceho. V iných prípadoch hradí sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácii objednávky, kupujúci. 

6.7. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.

 

7. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

 

7.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s Kupujúcim na náhradnom plnení.

7.2. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

7.3. Predávajúci dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorým je fyzická osoba a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí.

7.4.  Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi

 

 

 

8. Právo Kupujúceho vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie Kupujúceho- spotrebiteľa

8.1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

8.2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy prosím využite tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktoré je potrebné doručiť nám na adresu LE&JA F, s.r.o., V.Šípoša 4416/1, 036 01 Martin.

8.3. Tovar zaslaný na dobierku za účelom plnenia odstúpenia od kúpnej zmluvy nebude Predávajúcim prebratý.

8.4. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods.3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

8.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci/spotrebiteľ.

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovar a služby, ktorý sú vymedzené v §7 ods.6 písm. a) až 1)zákona č.102/2014 Z.z.

8.7. Vrátený tovar nesmie byť používaný ani nijak poškodený. Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného balenia.

8.8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. O výške zníženia hodnoty tovaru jeho používaním Kupujúcim rozhodne Predávajúci po podrobnom preskúmaní vráteného tovaru.

8.9. Ak Kupujúci neuplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od objednania a tovar nepreberie od prepravcu, Predávajúci má právo účtovať Kupujúcemu v tomto prípade poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 10€.

8.10. Kupujúci stráca nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade ak je produkt preukázateľne používaný alebo poškodený.

 

9. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 

 

9.1.Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

9.2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

9.3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný vrátane pôvodného balenia.

9.4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu, tovar neopravujeme ani nevymieňame. Spodné prádlo a plavky nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.

9.5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

9.6. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.

9.7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu LE&JA F, s.r.o., V.Šípoša 4416/1, 036 01 Martin alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info@famodo.sk.

 

10.    Ochrana osobných údajov

 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.famodo.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

10.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.famodo.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.famodo.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.famodo.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

10.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s plat